Thống Kê XSMB theo Tổng - Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt theo Tổng

Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN

20319

25-05-2023

Bạn đang xem: Thống Kê XSMB theo Tổng - Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt theo Tổng

LL

Đầu: 1

Đuôi: 9

Tổng: 0

36191

26-05-2023

LL

Đầu: 9

Đuôi: 1

Tổng: 0

96237

27-05-2023

LL

Đầu: 3

Đuôi: 7

Tổng: 0

79459

28-05-2023

LL

Đầu: 5

Đuôi: 9

Tổng: 4

85867

29-05-2023

CL

Đầu: 6

Đuôi: 7

Tổng: 3

20765

30-05-2023

CL

Đầu: 6

Đuôi: 5

Tổng: 1

88961

31-05-2023

CL

Đầu: 6

Đuôi: 1

Tổng: 7

95921

01-06-2023

CL

Đầu: 2

Đuôi: 1

Tổng: 3

71963

02-06-2023

CL

Đầu: 6

Đuôi: 3

Tổng: 9

00370

03-06-2023

LC

Đầu: 7

Đuôi: 0

Tổng: 7

04408

04-06-2023

CC

Đầu: 0

Đuôi: 8

Tổng: 8

00081

05-06-2023

CL

Đầu: 8

Đuôi: 1

Tổng: 9

83079

06-06-2023

LL

Đầu: 7

Đuôi: 9

Tổng: 6

40357

07-06-2023

LL

Đầu: 5

Đuôi: 7

Tổng: 2

13437

08-06-2023

LL

Đầu: 3

Đuôi: 7

Tổng: 0

84288

09-06-2023

CC

Đầu: 8

Đuôi: 8

Tổng: 6

01936

10-06-2023

LC

Đầu: 3

Đuôi: 6

Tổng: 9

46260

11-06-2023

CC

Đầu: 6

Đuôi: 0

Tổng: 6

55442

12-06-2023

CC

Đầu: 4

Đuôi: 2

Tổng: 6

88661

13-06-2023

CL

Đầu: 6

Đuôi: 1

Tổng: 7

57854

14-06-2023

LC

Đầu: 5

Đuôi: 4

Tổng: 9

46904

15-06-2023

CC

Đầu: 0

Đuôi: 4

Tổng: 4

76830

16-06-2023

LC

Đầu: 3

Đuôi: 0

Tổng: 3

96361

17-06-2023

CL

Đầu: 6

Đuôi: 1

Tổng: 7

94351

18-06-2023

LL

Đầu: 5

Đuôi: 1

Tổng: 6

59915

19-06-2023

LL

Đầu: 1

Đuôi: 5

Tổng: 6

51232

20-06-2023

LC

Đầu: 3

Đuôi: 2

Tổng: 5

58534

21-06-2023

LC

Đầu: 3

Đuôi: 4

Tổng: 7

84267

22-06-2023

CL

Đầu: 6

Đuôi: 7

Tổng: 3

83660

23-06-2023

CC

Đầu: 6

Đuôi: 0

Tổng: 6

09870

24-06-2023

LC

Đầu: 7

Đuôi: 0

Tổng: 7

63634

25-06-2023

LC

Đầu: 3

Đuôi: 4

Tổng: 7

03493

26-06-2023

LL

Đầu: 9

Đuôi: 3

Tổng: 2

49195

27-06-2023

LL

Đầu: 9

Đuôi: 5

Tổng: 4

97495

28-06-2023

LL

Đầu: 9

Đuôi: 5

Tổng: 4

06920

29-06-2023

CC

Đầu: 2

Đuôi: 0

Tổng: 2

69851

30-06-2023

LL

Đầu: 5

Đuôi: 1

Tổng: 6

90746

01-07-2023

CC

Đầu: 4

Đuôi: 6

Tổng: 0

57123

02-07-2023

CL

Đầu: 2

Đuôi: 3

Tổng: 5

96894

03-07-2023

LC

Đầu: 9

Đuôi: 4

Tổng: 3

06883

04-07-2023

CL

Đầu: 8

Đuôi: 3

Tổng: 1

29397

05-07-2023

LL

Đầu: 9

Đuôi: 7

Tổng: 6

44798

06-07-2023

LC

Đầu: 9

Đuôi: 8

Tổng: 7

93076

07-07-2023

LC

Đầu: 7

Đuôi: 6

Tổng: 3

98215

08-07-2023

LL

Đầu: 1

Đuôi: 5

Tổng: 6

05408

09-07-2023

CC

Đầu: 0

Đuôi: 8

Tổng: 8

58222

10-07-2023

CC

Đầu: 2

Đuôi: 2

Tổng: 4

45631

11-07-2023

LL

Đầu: 3

Đuôi: 1

Tổng: 4

67115

12-07-2023

LL

Đầu: 1

Đuôi: 5

Tổng: 6

26902

13-07-2023

CC

Đầu: 0

Đuôi: 2

Tổng: 2

78668

14-07-2023

CC

Đầu: 6

Đuôi: 8

Tổng: 4

08897

15-07-2023

LL

Đầu: 9

Đuôi: 7

Tổng: 6

51351

16-07-2023

LL

Đầu: 5

Đuôi: 1

Tổng: 6

22406

17-07-2023

CC

Đầu: 0

Đuôi: 6

Tổng: 6

20080

18-07-2023

CC

Đầu: 8

Đuôi: 0

Tổng: 8

15339

19-07-2023

LL

Đầu: 3

Đuôi: 9

Tổng: 2

58286

20-07-2023

CC

Đầu: 8

Đuôi: 6

Tổng: 4

35944

21-07-2023

CC

Đầu: 4

Đuôi: 4

Tổng: 8

27433

22-07-2023

LL

Đầu: 3

Đuôi: 3

Tổng: 6

58062

23-07-2023

CC

Đầu: 6

Đuôi: 2

Tổng: 8

62442

24-07-2023

CC

Đầu: 4

Đuôi: 2

Tổng: 6

75659

25-07-2023

LL

Đầu: 5

Đuôi: 9

Tổng: 4

87929

26-07-2023

CL

Đầu: 2

Đuôi: 9

Tổng: 1

21171

27-07-2023

LL

Đầu: 7

Đuôi: 1

Tổng: 8

40915

28-07-2023

LL

Đầu: 1

Đuôi: 5

Tổng: 6

69358

29-07-2023

LC

Đầu: 5

Đuôi: 8

Tổng: 3

55741

30-07-2023

CL

Đầu: 4

Đuôi: 1

Tổng: 5

72615

31-07-2023

LL

Đầu: 1

Đuôi: 5

Tổng: 6

04430

01-08-2023

LC

Đầu: 3

Đuôi: 0

Tổng: 3

88137

02-08-2023

LL

Đầu: 3

Đuôi: 7

Tổng: 0

80288

03-08-2023

CC

Đầu: 8

Đuôi: 8

Tổng: 6

56177

04-08-2023

LL

Đầu: 7

Đuôi: 7

Tổng: 4

45710

05-08-2023

LC

Đầu: 1

Đuôi: 0

Tổng: 1

74923

06-08-2023

CL

Đầu: 2

Đuôi: 3

Tổng: 5

08672

07-08-2023

LC

Đầu: 7

Đuôi: 2

Tổng: 9

80766

08-08-2023

CC

Đầu: 6

Đuôi: 6

Tổng: 2

59261

09-08-2023

CL

Đầu: 6

Đuôi: 1

Tổng: 7

25102

10-08-2023

CC

Đầu: 0

Đuôi: 2

Tổng: 2

90299

11-08-2023

LL

Đầu: 9

Đuôi: 9

Tổng: 8

06848

12-08-2023

CC

Đầu: 4

Đuôi: 8

Tổng: 2

84528

13-08-2023

CC

Đầu: 2

Đuôi: 8

Tổng: 0

16893

14-08-2023

LL

Đầu: 9

Đuôi: 3

Tổng: 2

41861

15-08-2023

CL

Đầu: 6

Đuôi: 1

Tổng: 7

82019

16-08-2023

LL

Đầu: 1

Đuôi: 9

Tổng: 0

79186

17-08-2023

CC

Đầu: 8

Đuôi: 6

Tổng: 4

47887

18-08-2023

CL

Đầu: 8

Đuôi: 7

Tổng: 5

41830

19-08-2023

LC

Đầu: 3

Đuôi: 0

Tổng: 3

92009

20-08-2023

CL

Đầu: 0

Đuôi: 9

Tổng: 9

27221

21-08-2023

CL

Đầu: 2

Đuôi: 1

Tổng: 3

60279

22-08-2023

LL

Đầu: 7

Đuôi: 9

Tổng: 6

63734

23-08-2023

LC

Đầu: 3

Đuôi: 4

Tổng: 7

57973

24-08-2023

LL

Đầu: 7

Đuôi: 3

Tổng: 0

82843

25-08-2023

CL

Đầu: 4

Đuôi: 3

Tổng: 7

94958

26-08-2023

LC

Đầu: 5

Đuôi: 8

Tổng: 3

18448

27-08-2023

CC

Đầu: 4

Đuôi: 8

Tổng: 2

83185

28-08-2023

CL

Đầu: 8

Đuôi: 5

Tổng: 3

49278

29-08-2023

LC

Đầu: 7

Đuôi: 8

Tổng: 5

76551

30-08-2023

LL

Đầu: 5

Đuôi: 1

Tổng: 6

73040

31-08-2023

CC

Đầu: 4

Đuôi: 0

Tổng: 4

61379

01-09-2023

LL

Đầu: 7

Đuôi: 9

Tổng: 6

06380

02-09-2023

CC

Đầu: 8

Đuôi: 0

Tổng: 8

31186

03-09-2023

CC

Đầu: 8

Đuôi: 6

Tổng: 4

08811

04-09-2023

LL

Đầu: 1

Đuôi: 1

Tổng: 2

06367

05-09-2023

CL

Đầu: 6

Đuôi: 7

Tổng: 3

15269

06-09-2023

CL

Đầu: 6

Đuôi: 9

Tổng: 5

49956

07-09-2023

LC

Đầu: 5

Đuôi: 6

Tổng: 1

13676

08-09-2023

LC

Đầu: 7

Đuôi: 6

Tổng: 3

35252

09-09-2023

LC

Đầu: 5

Đuôi: 2

Tổng: 7

35902

10-09-2023

CC

Đầu: 0

Đuôi: 2

Tổng: 2

63768

11-09-2023

CC

Đầu: 6

Đuôi: 8

Tổng: 4

73132

12-09-2023

LC

Đầu: 3

Đuôi: 2

Tổng: 5

56650

13-09-2023

LC

Đầu: 5

Đuôi: 0

Tổng: 5

59722

14-09-2023

CC

Đầu: 2

Đuôi: 2

Tổng: 4

13720

15-09-2023

CC

Đầu: 2

Đuôi: 0

Tổng: 2

11724

16-09-2023

CC

Đầu: 2

Đuôi: 4

Tổng: 6

22365

17-09-2023

CL

Đầu: 6

Đuôi: 5

Tổng: 1

43104

18-09-2023

CC

Đầu: 0

Đuôi: 4

Tổng: 4

50925

19-09-2023

CL

Đầu: 2

Đuôi: 5

Tổng: 7

40303

20-09-2023

CL

Đầu: 0

Đuôi: 3

Tổng: 3

52566

21-09-2023

CC

Đầu: 6

Đuôi: 6

Tổng: 2

22714

22-09-2023

LC

Đầu: 1

Đuôi: 4

Tổng: 5

76922

23-09-2023

CC

Đầu: 2

Đuôi: 2

Tổng: 4

62778

24-09-2023

LC

Đầu: 7

Đuôi: 8

Tổng: 5

68779

25-09-2023

LL

Đầu: 7

Đuôi: 9

Tổng: 6

45236

26-09-2023

LC

Đầu: 3

Đuôi: 6

Tổng: 9

93447

27-09-2023

CL

Đầu: 4

Đuôi: 7

Tổng: 1

11698

28-09-2023

LC

Đầu: 9

Đuôi: 8

Tổng: 7

07044

29-09-2023

CC

Đầu: 4

Đuôi: 4

Tổng: 8

19237

30-09-2023

LL

Đầu: 3

Đuôi: 7

Tổng: 0

07289

01-10-2023

CL

Đầu: 8

Đuôi: 9

Tổng: 7

80973

02-10-2023

LL

Đầu: 7

Đuôi: 3

Tổng: 0

34556

03-10-2023

LC

Đầu: 5

Đuôi: 6

Tổng: 1

53139

04-10-2023

LL

Đầu: 3

Đuôi: 9

Tổng: 2

88733

05-10-2023

LL

Đầu: 3

Đuôi: 3

Tổng: 6

73121

06-10-2023

CL

Đầu: 2

Đuôi: 1

Tổng: 3

26547

07-10-2023

CL

Đầu: 4

Đuôi: 7

Tổng: 1

75188

08-10-2023

CC

Đầu: 8

Đuôi: 8

Tổng: 6

91245

09-10-2023

CL

Đầu: 4

Đuôi: 5

Tổng: 9

84521

10-10-2023

CL

Đầu: 2

Đuôi: 1

Tổng: 3

49140

11-10-2023

CC

Đầu: 4

Đuôi: 0

Tổng: 4

50875

12-10-2023

LL

Đầu: 7

Đuôi: 5

Tổng: 2

40620

13-10-2023

CC

Đầu: 2

Đuôi: 0

Tổng: 2

59454

14-10-2023

LC

Đầu: 5

Đuôi: 4

Tổng: 9

15013

15-10-2023

LL

Đầu: 1

Đuôi: 3

Tổng: 4

94540

16-10-2023

CC

Đầu: 4

Đuôi: 0

Tổng: 4

70876

17-10-2023

LC

Đầu: 7

Đuôi: 6

Tổng: 3

28600

18-10-2023

CC

Đầu: 0

Đuôi: 0

Tổng: 0

45305

19-10-2023

CL

Đầu: 0

Đuôi: 5

Tổng: 5

42888

20-10-2023

CC

Đầu: 8

Đuôi: 8

Tổng: 6

57349

21-10-2023

CL

Đầu: 4

Đuôi: 9

Tổng: 3

91918

22-10-2023

LC

Đầu: 1

Đuôi: 8

Tổng: 9

45844

23-10-2023

CC

Đầu: 4

Đuôi: 4

Tổng: 8

91388

24-10-2023

CC

Đầu: 8

Đuôi: 8

Tổng: 6

61380

25-10-2023

CC

Đầu: 8

Đuôi: 0

Tổng: 8

26788

26-10-2023

CC

Đầu: 8

Đuôi: 8

Tổng: 6

74036

27-10-2023

LC

Đầu: 3

Đuôi: 6

Tổng: 9

07157

28-10-2023

LL

Đầu: 5

Đuôi: 7

Tổng: 2

38050

29-10-2023

LC

Đầu: 5

Đuôi: 0

Tổng: 5

34684

30-10-2023

CC

Đầu: 8

Đuôi: 4

Tổng: 2

39267

31-10-2023

CL

Đầu: 6

Đuôi: 7

Tổng: 3

20136

01-11-2023

LC

Đầu: 3

Đuôi: 6

Tổng: 9

93127

02-11-2023

CL

Đầu: 2

Đuôi: 7

Tổng: 9

65761

03-11-2023

CL

Đầu: 6

Đuôi: 1

Tổng: 7

55858

04-11-2023

LC

Đầu: 5

Đuôi: 8

Tổng: 3

13484

05-11-2023

CC

Đầu: 8

Đuôi: 4

Tổng: 2

91484

06-11-2023

CC

Đầu: 8

Đuôi: 4

Tổng: 2

10949

07-11-2023

CL

Đầu: 4

Đuôi: 9

Tổng: 3

98526

08-11-2023

CC

Đầu: 2

Đuôi: 6

Tổng: 8

34562

09-11-2023

CC

Đầu: 6

Đuôi: 2

Tổng: 8

94670

10-11-2023

LC

Đầu: 7

Đuôi: 0

Tổng: 7

08391

11-11-2023

LL

Đầu: 9

Đuôi: 1

Tổng: 0

98375

12-11-2023

LL

Đầu: 7

Đuôi: 5

Tổng: 2

19412

13-11-2023

LC

Đầu: 1

Đuôi: 2

Tổng: 3

85800

14-11-2023

CC

Đầu: 0

Đuôi: 0

Tổng: 0

33859

15-11-2023

LL

Đầu: 5

Đuôi: 9

Tổng: 4

54869

16-11-2023

CL

Đầu: 6

Đuôi: 9

Tổng: 5

95110

17-11-2023

LC

Đầu: 1

Đuôi: 0

Tổng: 1

98371

18-11-2023

LL

Đầu: 7

Đuôi: 1

Tổng: 8

38429

19-11-2023

CL

Đầu: 2

Đuôi: 9

Tổng: 1

49071

20-11-2023

LL

Đầu: 7

Đuôi: 1

Tổng: 8

17948

21-11-2023

CC

Đầu: 4

Đuôi: 8

Xem thêm: Cách Hack ACC Free Fire Của Người Khác Bằng ID 2023 - MODPURE

Tổng: 2

14670

22-11-2023

LC

Đầu: 7

Đuôi: 0

Tổng: 7

57999

23-11-2023

LL

Đầu: 9

Đuôi: 9

Tổng: 8

20952

24-11-2023

LC

Đầu: 5

Đuôi: 2

Tổng: 7

08816

25-11-2023

LC

Đầu: 1

Đuôi: 6

Tổng: 7

11873

26-11-2023

LL

Đầu: 7

Đuôi: 3

Tổng: 0

84757

27-11-2023

LL

Đầu: 5

Đuôi: 7

Tổng: 2

11913

28-11-2023

LL

Đầu: 1

Đuôi: 3

Tổng: 4

03141

29-11-2023

CL

Đầu: 4

Đuôi: 1

Tổng: 5

07426

30-11-2023

CC

Đầu: 2

Đuôi: 6

Tổng: 8

12301

01-12-2023

CL

Đầu: 0

Đuôi: 1

Tổng: 1

87485

02-12-2023

CL

Đầu: 8

Đuôi: 5

Tổng: 3

01716

03-12-2023

LC

Đầu: 1

Đuôi: 6

Tổng: 7

87694

04-12-2023

LC

Đầu: 9

Đuôi: 4

Tổng: 3

47521

05-12-2023

CL

Đầu: 2

Đuôi: 1

Tổng: 3

93178

06-12-2023

LC

Đầu: 7

Đuôi: 8

Tổng: 5

35627

07-12-2023

CL

Đầu: 2

Đuôi: 7

Tổng: 9

38223

08-12-2023

CL

Đầu: 2

Đuôi: 3

Tổng: 5

57057

09-12-2023

LL

Đầu: 5

Đuôi: 7

Tổng: 2

87360

10-12-2023

CC

Đầu: 6

Đuôi: 0

Tổng: 6

38038

11-12-2023

LC

Đầu: 3

Đuôi: 8

Tổng: 1

62970

12-12-2023

LC

Đầu: 7

Đuôi: 0

Tổng: 7

91706

13-12-2023

CC

Đầu: 0

Đuôi: 6

Tổng: 6

06245

14-12-2023

CL

Đầu: 4

Đuôi: 5

Tổng: 9

36904

15-12-2023

CC

Đầu: 0

Đuôi: 4

Tổng: 4

74825

16-12-2023

CL

Đầu: 2

Đuôi: 5

Tổng: 7

03257

17-12-2023

LL

Đầu: 5

Đuôi: 7

Tổng: 2

56732

18-12-2023

LC

Đầu: 3

Đuôi: 2

Tổng: 5

14577

19-12-2023

LL

Đầu: 7

Đuôi: 7

Tổng: 4

64978

20-12-2023

LC

Đầu: 7

Đuôi: 8

Tổng: 5

88485

21-12-2023

CL

Đầu: 8

Đuôi: 5

Tổng: 3

76711

22-12-2023

LL

Đầu: 1

Đuôi: 1

Tổng: 2

51416

23-12-2023

LC

Đầu: 1

Đuôi: 6

Tổng: 7

01243

24-12-2023

CL

Đầu: 4

Đuôi: 3

Tổng: 7

08225

25-12-2023

CL

Đầu: 2

Đuôi: 5

Tổng: 7

94636

26-12-2023

LC

Đầu: 3

Đuôi: 6

Tổng: 9

74817

27-12-2023

LL

Đầu: 1

Đuôi: 7

Tổng: 8

15131

28-12-2023

LL

Đầu: 3

Đuôi: 1

Tổng: 4

36120

29-12-2023

CC

Đầu: 2

Đuôi: 0

Tổng: 2

59380

30-12-2023

CC

Đầu: 8

Đuôi: 0

Tổng: 8

73758

31-12-2023

LC

Đầu: 5

Đuôi: 8

Tổng: 3

42932

01-01-2024

LC

Đầu: 3

Đuôi: 2

Tổng: 5

10956

02-01-2024

LC

Đầu: 5

Đuôi: 6

Tổng: 1

62495

03-01-2024

LL

Đầu: 9

Đuôi: 5

Tổng: 4

10240

04-01-2024

CC

Đầu: 4

Đuôi: 0

Tổng: 4

38267

05-01-2024

CL

Đầu: 6

Đuôi: 7

Tổng: 3

72794

06-01-2024

LC

Đầu: 9

Đuôi: 4

Tổng: 3

69618

07-01-2024

LC

Đầu: 1

Đuôi: 8

Tổng: 9

91089

08-01-2024

CL

Đầu: 8

Đuôi: 9

Tổng: 7

48877

09-01-2024

LL

Đầu: 7

Đuôi: 7

Tổng: 4

73732

10-01-2024

LC

Đầu: 3

Đuôi: 2

Tổng: 5

28285

11-01-2024

CL

Đầu: 8

Đuôi: 5

Tổng: 3

13113

12-01-2024

LL

Đầu: 1

Đuôi: 3

Tổng: 4

68586

13-01-2024

CC

Đầu: 8

Đuôi: 6

Tổng: 4

91138

14-01-2024

LC

Đầu: 3

Đuôi: 8

Tổng: 1

63261

15-01-2024

CL

Đầu: 6

Đuôi: 1

Tổng: 7

95539

16-01-2024

LL

Đầu: 3

Đuôi: 9

Tổng: 2

76553

17-01-2024

LL

Đầu: 5

Đuôi: 3

Tổng: 8

54998

18-01-2024

LC

Đầu: 9

Đuôi: 8

Tổng: 7

14609

19-01-2024

CL

Đầu: 0

Đuôi: 9

Tổng: 9

70964

20-01-2024

CC

Đầu: 6

Đuôi: 4

Tổng: 0

45819

21-01-2024

LL

Đầu: 1

Đuôi: 9

Tổng: 0

36910

22-01-2024

LC

Đầu: 1

Đuôi: 0

Tổng: 1

87441

23-01-2024

CL

Đầu: 4

Đuôi: 1

Tổng: 5

61661

24-01-2024

CL

Đầu: 6

Đuôi: 1

Tổng: 7

77375

25-01-2024

LL

Đầu: 7

Đuôi: 5

Tổng: 2

20347

26-01-2024

CL

Đầu: 4

Đuôi: 7

Tổng: 1

61579

27-01-2024

LL

Đầu: 7

Đuôi: 9

Tổng: 6

68274

28-01-2024

LC

Đầu: 7

Đuôi: 4

Tổng: 1

75346

29-01-2024

CC

Đầu: 4

Đuôi: 6

Tổng: 0

08524

30-01-2024

CC

Đầu: 2

Đuôi: 4

Tổng: 6

47666

31-01-2024

CC

Đầu: 6

Đuôi: 6

Tổng: 2

87444

01-02-2024

CC

Đầu: 4

Đuôi: 4

Tổng: 8

28174

02-02-2024

LC

Đầu: 7

Đuôi: 4

Tổng: 1

33389

03-02-2024

CL

Đầu: 8

Đuôi: 9

Tổng: 7

13300

04-02-2024

CC

Đầu: 0

Đuôi: 0

Tổng: 0

69876

05-02-2024

LC

Đầu: 7

Đuôi: 6

Tổng: 3

91267

06-02-2024

CL

Đầu: 6

Đuôi: 7

Tổng: 3

67384

07-02-2024

CC

Đầu: 8

Đuôi: 4

Tổng: 2

85852

08-02-2024

LC

Đầu: 5

Đuôi: 2

Tổng: 7

39100

13-02-2024

CC

Đầu: 0

Đuôi: 0

Tổng: 0

17670

14-02-2024

LC

Đầu: 7

Đuôi: 0

Tổng: 7

48331

15-02-2024

LL

Đầu: 3

Đuôi: 1

Tổng: 4

34864

16-02-2024

CC

Đầu: 6

Đuôi: 4

Tổng: 0

58294

17-02-2024

LC

Đầu: 9

Đuôi: 4

Tổng: 3

39903

18-02-2024

CL

Đầu: 0

Đuôi: 3

Tổng: 3

75801

19-02-2024

CL

Đầu: 0

Đuôi: 1

Tổng: 1

57406

20-02-2024

CC

Đầu: 0

Đuôi: 6

Tổng: 6

99937

21-02-2024

LL

Đầu: 3

Đuôi: 7

Tổng: 0

82488

22-02-2024

CC

Đầu: 8

Đuôi: 8

Tổng: 6

16053

23-02-2024

LL

Đầu: 5

Đuôi: 3

Tổng: 8

57333

24-02-2024

LL

Đầu: 3

Đuôi: 3

Tổng: 6

15545

25-02-2024

CL

Đầu: 4

Đuôi: 5

Tổng: 9

27234

26-02-2024

LC

Đầu: 3

Đuôi: 4

Tổng: 7

36209

27-02-2024

CL

Đầu: 0

Đuôi: 9

Tổng: 9

77645

28-02-2024

CL

Đầu: 4

Đuôi: 5

Tổng: 9

39648

29-02-2024

CC

Đầu: 4

Đuôi: 8

Tổng: 2

71961

01-03-2024

CL

Đầu: 6

Đuôi: 1

Tổng: 7

77433

02-03-2024

LL

Đầu: 3

Đuôi: 3

Tổng: 6

17632

03-03-2024

LC

Đầu: 3

Đuôi: 2

Tổng: 5

58535

04-03-2024

LL

Đầu: 3

Đuôi: 5

Tổng: 8

87122

05-03-2024

CC

Đầu: 2

Đuôi: 2

Tổng: 4

32939

06-03-2024

LL

Đầu: 3

Đuôi: 9

Tổng: 2

03047

07-03-2024

CL

Đầu: 4

Đuôi: 7

Tổng: 1

71307

08-03-2024

CL

Đầu: 0

Đuôi: 7

Tổng: 7

97041

09-03-2024

CL

Đầu: 4

Đuôi: 1

Tổng: 5

98352

10-03-2024

LC

Đầu: 5

Đuôi: 2

Tổng: 7

68333

11-03-2024

LL

Đầu: 3

Đuôi: 3

Tổng: 6

00212

12-03-2024

LC

Đầu: 1

Đuôi: 2

Tổng: 3

91753

13-03-2024

LL

Đầu: 5

Đuôi: 3

Tổng: 8

69169

14-03-2024

CL

Đầu: 6

Đuôi: 9

Tổng: 5

12334

15-03-2024

LC

Đầu: 3

Đuôi: 4

Tổng: 7

05667

16-03-2024

CL

Đầu: 6

Đuôi: 7

Tổng: 3

39399

17-03-2024

LL

Đầu: 9

Đuôi: 9

Tổng: 8

78723

18-03-2024

CL

Đầu: 2

Đuôi: 3

Tổng: 5

15636

19-03-2024

LC

Đầu: 3

Đuôi: 6

Tổng: 9

35144

20-03-2024

CC

Đầu: 4

Đuôi: 4

Tổng: 8

81866

21-03-2024

CC

Đầu: 6

Đuôi: 6

Tổng: 2

95371

22-03-2024

LL

Đầu: 7

Đuôi: 1

Tổng: 8

59882

23-03-2024

CC

Đầu: 8

Đuôi: 2

Tổng: 0

88274

24-03-2024

LC

Đầu: 7

Đuôi: 4

Tổng: 1

16342

25-03-2024

CC

Đầu: 4

Đuôi: 2

Tổng: 6

59619

26-03-2024

LL

Đầu: 1

Đuôi: 9

Tổng: 0

20645

27-03-2024

CL

Đầu: 4

Đuôi: 5

Tổng: 9

49879

28-03-2024

LL

Đầu: 7

Đuôi: 9

Tổng: 6

37869

29-03-2024

CL

Đầu: 6

Đuôi: 9

Tổng: 5

62135

30-03-2024

LL

Đầu: 3

Đuôi: 5

Tổng: 8

36909

31-03-2024

CL

Đầu: 0

Đuôi: 9

Tổng: 9

19052

01-04-2024

LC

Đầu: 5

Đuôi: 2

Tổng: 7

62909

02-04-2024

CL

Đầu: 0

Đuôi: 9

Tổng: 9

67364

03-04-2024

CC

Đầu: 6

Đuôi: 4

Tổng: 0

69389

04-04-2024

CL

Đầu: 8

Đuôi: 9

Tổng: 7

72666

05-04-2024

CC

Đầu: 6

Đuôi: 6

Tổng: 2

00312

06-04-2024

LC

Đầu: 1

Đuôi: 2

Tổng: 3

93374

07-04-2024

LC

Đầu: 7

Đuôi: 4

Tổng: 1

30147

08-04-2024

CL

Đầu: 4

Đuôi: 7

Tổng: 1

16510

09-04-2024

LC

Đầu: 1

Đuôi: 0

Tổng: 1

14138

10-04-2024

LC

Đầu: 3

Đuôi: 8

Tổng: 1

69356

11-04-2024

LC

Đầu: 5

Đuôi: 6

Tổng: 1

12073

12-04-2024

LL

Đầu: 7

Đuôi: 3

Tổng: 0

90649

13-04-2024

CL

Đầu: 4

Đuôi: 9

Tổng: 3

71396

14-04-2024

LC

Đầu: 9

Đuôi: 6

Tổng: 5

99369

15-04-2024

CL

Đầu: 6

Đuôi: 9

Tổng: 5

96850

16-04-2024

LC

Đầu: 5

Đuôi: 0

Tổng: 5

90289

17-04-2024

CL

Đầu: 8

Đuôi: 9

Tổng: 7

62904

18-04-2024

CC

Đầu: 0

Đuôi: 4

Tổng: 4

26592

19-04-2024

LC

Đầu: 9

Đuôi: 2

Tổng: 1

29379

20-04-2024

LL

Đầu: 7

Đuôi: 9

Tổng: 6

19980

21-04-2024

CC

Đầu: 8

Đuôi: 0

Tổng: 8

15525

22-04-2024

CL

Đầu: 2

Đuôi: 5

Tổng: 7

12681

23-04-2024

CL

Đầu: 8

Đuôi: 1

Tổng: 9

69952

24-04-2024

LC

Đầu: 5

Đuôi: 2

Tổng: 7

36594

25-04-2024

LC

Đầu: 9

Đuôi: 4

Tổng: 3

57620

26-04-2024

CC

Đầu: 2

Đuôi: 0

Tổng: 2

25842

27-04-2024

CC

Đầu: 4

Đuôi: 2

Tổng: 6

37696

28-04-2024

LC

Đầu: 9

Đuôi: 6

Tổng: 5

15877

29-04-2024

LL

Đầu: 7

Đuôi: 7

Tổng: 4

44624

30-04-2024

CC

Đầu: 2

Đuôi: 4

Tổng: 6

72031

01-05-2024

LL

Đầu: 3

Đuôi: 1

Tổng: 4

27567

02-05-2024

CL

Đầu: 6

Đuôi: 7

Tổng: 3

64857

03-05-2024

LL

Đầu: 5

Đuôi: 7

Tổng: 2

90869

04-05-2024

CL

Đầu: 6

Đuôi: 9

Tổng: 5

80183

05-05-2024

CL

Đầu: 8

Đuôi: 3

Tổng: 1

87661

06-05-2024

CL

Đầu: 6

Đuôi: 1

Tổng: 7

12317

07-05-2024

LL

Đầu: 1

Đuôi: 7

Tổng: 8

56095

08-05-2024

LL

Đầu: 9

Đuôi: 5

Tổng: 4

60325

09-05-2024

CL

Đầu: 2

Đuôi: 5

Tổng: 7

78736

10-05-2024

LC

Đầu: 3

Đuôi: 6

Tổng: 9

98076

11-05-2024

LC

Đầu: 7

Đuôi: 6

Tổng: 3

54105

12-05-2024

CL

Đầu: 0

Đuôi: 5

Tổng: 5

84396

13-05-2024

LC

Đầu: 9

Đuôi: 6

Tổng: 5

16880

14-05-2024

CC

Đầu: 8

Đuôi: 0

Tổng: 8

06926

15-05-2024

CC

Đầu: 2

Đuôi: 6

Tổng: 8

61034

16-05-2024

LC

Đầu: 3

Đuôi: 4

Tổng: 7

51468

17-05-2024

CC

Đầu: 6

Đuôi: 8

Tổng: 4

91322

18-05-2024

CC

Đầu: 2

Đuôi: 2

Tổng: 4

14478

19-05-2024

LC

Đầu: 7

Đuôi: 8

Tổng: 5

05966

20-05-2024

CC

Đầu: 6

Đuôi: 6

Tổng: 2

55200

21-05-2024

CC

Đầu: 0

Đuôi: 0

Tổng: 0

39397

22-05-2024

LL

Đầu: 9

Đuôi: 7

Tổng: 6

13182

23-05-2024

CC

Đầu: 8

Đuôi: 2

Tổng: 0

Bảng thống kê giải đặc biệt quan trọng theo đuổi tổng là tổ hợp toàn cỗ những giải đặc biệt quan trọng miền Bắc tất nhiên tổng đề (tổng 2 số cuối của số đó). Để tính tổng đề, chúng ta chỉ việc nằm trong nhị số cuối lại cùng nhau và nếu như tổng to hơn 10, chỉ lấy mặt hàng đơn vị chức năng.

Xem thêm: Tết Thanh minh đối với người dân Việt

Ví dụ: Giải đặc biệt quan trọng với số 17375 sở hữu 2 số cuối là 75 và tổng 2 số cuối là 7 + 5 = 12, vậy tổng đề là 2. Giải đặc biệt quan trọng với số 56695 sở hữu 2 số cuối là 95 và tổng 2 số cuối là 9 + 5 = 14, vậy tổng đề là 4.

Bảng tổng hợp giải đặc biệt quan trọng được tô blue color cho tới 2 số sau cùng canh ty người nghịch tặc dễ dàng nhận ra, số red color là tổng đề trong thời gian ngày. Thống kê tổng đặc biệt quan trọng xổ số miền Bắc Minh Ngọc canh ty người nghịch tặc hoàn toàn có thể nhanh gọn lẹ đánh giá Xu thế đề về mới gần đây (tổng chẵn, tổng lẻ, tổng rộng lớn, tổng bé bỏng...).

Hãy truy vấn nhập trang web XS Minh Ngọc mặt hàng ngày để hiểu biết thêm vấn đề cụ thể tiên tiến nhất chúng ta nhé.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Giới thiệu tổng quan về Bệnh viện Tân Bình

Với vị trí là bệnh viện hạng II, Bệnh viện Tân Bình là một cơ sở khám, chữa bệnh nhận được niềm tin của người dân quận Tân Bình cũng như người dân trên toàn khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.